П'ятниця, 28.02.2020, 16:38 | Вітаю Вас Проходивповз | Реєстрація | Вхід

Каталог статей

Головна » Статті » Життя

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному здійсненню права особи на судовий захист значною мірою сприяє юридична допомога, у тому числі і у формі представництва. Представництво можливе у будь-якій справі і на усіх стадіях розвитку цивільного процесу, починаючи з порушення справи і завершуючи виконанням судового рішення.

Відповідно до вимог статті 11 вказаного Закону, сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов’язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.

У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або може доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.

Представництво — це правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчиняти правочини від імені другої сторони, яку вона представляє.

Потреба в представництві виникає тоді, коли особа, яку представляють в силу закону (наприклад, через відсутність дієздатності) або конкретних життєвих обставин (через хворобу, відрядження, зайнятості) не може особисто здійснювати свої права і обов’язки, але часто до послуг представників звертаються заради того, щоб скористатися спеціальними знаннями і досвідом представника, заощадити час і засоби і т. п.

За допомогою представництва можуть здійснюватися не тільки майнові, але і деякі особисті немайнові права, проте не допускається вчинення через представників угод, що за своїм характером можуть бути зроблені тільки особисто, а також інших угод у випадках, передбачених законом (наприклад, тільки особисто можна скласти заповіт, укласти договір довічного утримання та ін.). Також Законом України «Про виконавче провадження» визначено умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закону України «Про виконавче провадження» від 09.03.2011 року. Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

  Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов’язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.

            У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів.

Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або може доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.

         Представництво сторін у виконавчому провадженні визначено статтею 9 Закону України “Про виконавче провадження“, згідно якої сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов’язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто.

   Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують обов’язки у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону.

  Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.

  Повноваження  представників сторін які беруть участь у виконавчому провадженні, мають бути посвідченні такими документами:

-  довіреністю фізичної особи;

-довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);

- рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна.

Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформленні відповідно до вимог чинного законодавства.

            Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:

- особи, які не досягли 18-річного віку, крім випадків, передбачених законом;

- особи, над якими встановлено опіку, чи піклування;

- судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні  представники або є стороною виконавчого провадження ;

- інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.

Під представництвом у виконавчому провадженні слід розуміти юридичні відносини, на підставі яких одна особа - представник - виконує відповідно до закону або статуту чи договору певні процесуальні дії в інтересах іншої. 

Метою інституції представництва у виконавчому провадженні є надання допомоги громадянам і юридичним особам щодо захисту їх прав як стягувача або боржника. 
Отже, у виконавчому провадженні представник захищає інтереси особи, яку представляє. Обсяг прав представника у виконавчому провадженні визначається згідно з цим та відповідними законами особою, яка дала згоду на представлення її інтересів, а у передбачених законом випадках - без такої згоди. Участь представника у виконавчому провадженні не позбавляє сторону права діяти поряд з ним. 

          Представництво у виконавчому проваджені може бути двох видів: за законом і за договором. Так, представництво дітей і усиновлених, що здійснюється відповідно батьками й усиновителями, та представництво підопічних, що здійснюється опікунами й піклувальниками, які призначені органами опіки і піклування, є представництвом за законом. Особливість такого представництва полягає в тому, що волевиявлення особи, яку представляють, до уваги не береться або його взагалі не існує. 

На відміну ж від зазначеного представництва, представництво за договором здійснюють особи, що можуть бути представниками сторін лише за наявності взаємної згоди особи, яку представляють, і представника. 

Отже, договірне представництво ґрунтується на добровільно висловленій волі двох осіб щодо його встановлення на підставі довіреності. За частиною другою коментованої статті права та обов'язки неповнолітніх та осіб, визнаних судом недієздатними, здійснюються у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону. Це зумовлено тим, що для самостійної участі у виконавчому провадженні необхідно мати процесуальну дієздатність. 

Представництво ж у виконавчому провадженні недієздатних і обмежено дієздатних громадян здійснюється їх законними представниками - батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками. Вони можуть представляти інтереси таких осіб: 

  • недієздатних; 
  • тих, які не мають повної дієздатності або визнані судом обмежено дієздатними; 
  • безвісно відсутніх, майно яких треба охороняти, тощо. 

Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх (віком до чотирнадцяти років) та неповнолітніх дітей (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.).

B усіх інших випадках представниками є опікуни, а для обмеженодієздатних - піклувальники. 

Батьки, які представляють своїх неповнолітніх дітей, вправі вчиняти у виконавчому провадженні всі ті процесуальні дії, які могли б здійснювати їх діти, якщо були б повністю дієздатними. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. 

Законні представники, зокрема батьки й усиновителі, підтверджують свої повноваження свідоцтвом про народження чи усиновлення. 

Повноваження опікунів і піклувальників мають засвідчуватися відповідними рішеннями суду або органу опіки та піклування. 

У разі визнання громадянина безвісно відсутнім у порядку, передбаченому ЦПK, для охорони його майна й управління ним органи опіки і піклування призначають опікуна. Він є представником безвісно відсутнього і на підставі рішення суду бере участь у виконавчому провадженні. 

Kерівники підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб беруть участь у виконавчому провадженні не як їхні представники, а як органи відповідної юридичної особи. 

Щоб діяти у виконавчому провадженні в межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, вони повинні пред'явити державному виконавцю документ, що засвідчує їх службове становище і повноважєння або довіреність від імені юридичної особи, що видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи. 

Kрім того, від імсні юридичних осіб у виконавчому провадженні можуть брати участь їх представники на підставі договору. Таке добровільне представництво найчастіше здійснюють адвокати. 

Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням або договором. Договір-дорученпязаінтерєсована особа укладає, зокрема, з адвокатським об'єднанням, яке несе відповідальність за якість виконання адвокатом функцій представництва. 

Питання щодо призначення адвоката, як правило, погоджуються з клієнтом. 
Aдвокатське об'єднання видає адвокату ордер чи інший документ, що засвідчує відповідні повноваження. Довіреність про повноваження представника оформлюється за правилами цивільного законодавства.

 

                                                                  Державний виконавець ВДВС Новокаховського

                                                                  міського управління юстиції Херсонської області

Литвиненко І.Л.

 

Категорія: Життя | Додав: liakras (16.04.2014)
Переглядів: 1233 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar